นายอับดุลกอเดร์ อาบูซาแล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 09/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 82410
Page Views 102977
 
ประวัติความเป็นมา

 

ซากอ  เป็นภาษาท้องถิ่น  ใช้เรียกชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง  มีดอกสีแดง  ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในบริเวณเขตพื้นที่แห่งนี้  ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า ซากอ” ต้นซากอนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น ปัจจุบันได้ถูกตัดทำลายเกือบจะหมดแล้ว  อบต.ซากอ จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น อบต.ขนาดกลาง

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอ

 

              ที่ตั้ง 

                               ตำบลซากอ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศรีสาคร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสาครบางส่วน   เป็นเขตชุมชนทางการค้าที่สำคัญ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  ตั้งอยู่เลขที่ 7  หมู่ที่ 4  ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร    จังหวัดนราธิวาส 

              เนื้อที่

                         มีเนื้อที่ประมารณ  49.77  ตารางกิโลเมตร หรือ  33,637  ไร่ 

              ภูมิประเทศ

                         เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอรือเสาะ  อำเภอระแงะ   มีแม่น้ำสายบุรี ไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขาสูง  อากาศร้อน ชื้น  มี  2  ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนกันยายน   และ ฤดูฝน    ระหว่างเดือนตุลาคม     -  เดือนมกราคม    ของทุกปี                              

ที่ตั้ง และอาณาเขตการปกครอง ดั้งนี้

ด้านทิศเหนือ                                     ติดต่อกับ                  ตำบลตะมะยูง

ด้านทิศตะวันออก                             ติดต่อกับ                  อำเภอระแงะ

ด้านทิศใต้                                         ติดต่อกับ                  ตำบลศรีบรรพต

                        ด้านทิศตะวันตก                               ติดต่อกับ                  ตำบลศรีสาคร

มี หมู่บ้าน จำนวน   6   หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1.   บ้านซากอ

หมู่ที่ 2.   บ้านกำปงบูเก๊ะ  /  บ้านไอร์บลูวง)

หมู่ที่ 3.   บ้านบีโล๊ะ

หมู่ที่ 4.   บ้านตาลอ  /  บ้านกือแย  /  บ้านจาแบดูวอ

หมู่ที่ 5.   บ้านไอร์เจี๊ยะ

หมูที่ 6.   บ้านไอร์กากอ

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอเต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 3 ,  หมู่ที่ 5 ,  หมู่ที่ 6 

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                หมู่ที่ 1 ,  หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 4  

- มีท้องถิ่นอื่นในตำบล  1  แห่ง   คือ เทศบาลตำบลศรีสาคร