นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299573
Page Views 469208
 
ประวัติความเป็นมา

 

ซากอ  เป็นภาษาท้องถิ่น  ใช้เรียกชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง  มีดอกสีแดง  ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในบริเวณเขตพื้นที่แห่งนี้  ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า ซากอ” ต้นซากอนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น ปัจจุบันได้ถูกตัดทำลายเกือบจะหมดแล้ว  อบต.ซากอ จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น อบต.ขนาดกลาง

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอ

 

              ที่ตั้ง 

                               ตำบลซากอ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศรีสาคร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสาครบางส่วน   เป็นเขตชุมชนทางการค้าที่สำคัญ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  ตั้งอยู่เลขที่ 7  หมู่ที่ 4  ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร    จังหวัดนราธิวาส 

              เนื้อที่

                         มีเนื้อที่ประมารณ  49.77  ตารางกิโลเมตร หรือ  33,637  ไร่ 

              ภูมิประเทศ

                         เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอรือเสาะ  อำเภอระแงะ   มีแม่น้ำสายบุรี ไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขาสูง  อากาศร้อน ชื้น  มี  2  ฤดู  คือ ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนกันยายน   และ ฤดูฝน    ระหว่างเดือนตุลาคม     -  เดือนมกราคม    ของทุกปี                              

ที่ตั้ง และอาณาเขตการปกครอง ดั้งนี้

ด้านทิศเหนือ                                     ติดต่อกับ                  ตำบลตะมะยูง

ด้านทิศตะวันออก                             ติดต่อกับ                  อำเภอระแงะ

ด้านทิศใต้                                         ติดต่อกับ                  ตำบลศรีบรรพต

                        ด้านทิศตะวันตก                               ติดต่อกับ                  ตำบลศรีสาคร

มี หมู่บ้าน จำนวน   6   หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1.   บ้านซากอ

หมู่ที่ 2.   บ้านกำปงบูเก๊ะ  /  บ้านไอร์บลูวง)

หมู่ที่ 3.   บ้านบีโล๊ะ

หมู่ที่ 4.   บ้านตาลอ  /  บ้านกือแย  /  บ้านจาแบดูวอ

หมู่ที่ 5.   บ้านไอร์เจี๊ยะ

หมูที่ 6.   บ้านไอร์กากอ

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอเต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 3 ,  หมู่ที่ 5 ,  หมู่ที่ 6 

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอบางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                หมู่ที่ 1 ,  หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 4  

- มีท้องถิ่นอื่นในตำบล  1  แห่ง   

คือ เทศบาลตำบลศรีสาคร
ตารางข้อมูล ครัวเรือน / ประชากร แยกตามหมู่บ้าน
 

หมู่ที่ ­บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 ซากอ 100 183 205 388  
ข้อมูลจาก
 ฝ่ายทะเบียนอำเภอ ศรีสาคร
เมษายน 2562
2 กำปงบูเก๊ะ/ไอร์บลูวง 148 287 306 593
3 บีโล๊ะ 318 816 847 1,663
4 ตาลอ/กือแย/จาแบดูวอ 293 723 722 1,445
5 ไอร์เจี๊ยะ 254 383 394 777
6 ไอร์กากอ 141 324 293 617
7 ทะเบียนบ้าน(กลาง) 1 19 23 42
รวม 1,255 2,735 2,790 5,525

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
                             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและทำการเกษตร เนื่องจากตำบลซากอเป็นเขตชุมชนทางการค้าและเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอ อาทิ  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง เป็นต้น
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลซากอ
                            -  ธนาคาร                               1           แห่ง  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       (ธ.ก.ส.) อยู่ในเขตเทศบาล
                            -  โรงแรม                               -            แห่ง
            -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            1          แห่ง  อยู่ในเขตเทศบาล
                            -  โรงงานอุตสาหกรรม       -            แห่ง
                            - โรงสี                                    -            แห่ง
 
 
 
 
 
/สภาพ....
-3-
3. สภาพสังคม
3.1  การศึกษา
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                          2              แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                   1              แห่ง
-  โรงเรียนเอกชน/ สอนศาสนา                                                      -              แห่ง
                             -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูงอื่นๆ                                                     1              แห่ง
               -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน     6            แห่ง
 
 
 
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (โครงการถ่ายโอนฯ)

สถานที่ จำนวนเด็ก จำนวนครูพี่เลี้ยง อัตราครู/ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาคร
 
70 6 1:11.6

                                                                                                                                                อบต. ซากอ  2560

สถานที่ จำนวนเด็ก จำนวนครูพี่เลี้ยง อัตราครู/ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส
 
59 10 1:5.9

 
-  สถาบันการศึกษาที่สังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ  1  แห่ง  ดังนี้

ลำดับที่  
โรงเรียน
จำนวน
นักเรียน
จำนวน
ครู
ระดับ
การศึกษา
อัตรา
นักเรียน/ครู
หมายเหตุ
1 บ้านสาคร 270 19 อนุบาล – ป.6 1:14.21  

 
- สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา                        1 แห่ง  ดังนี้

ลำดับที่  
โรงเรียน
จำนวน
นักเรียน
จำนวน
ครู
ระดับ
การศึกษา
อัตรา
นักเรียน/ครู
หมายเหตุ
1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 79 9 ปวช. – ปวส. 1:8.7  

 
/สถาบัน....
-4-
 
- สถาบันการศึกษาที่ตั้งในเขตตำบลซากอ
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ                 (อยู่ในเขตเทศบาล)
โรงเรียนบ้านกลูบี                               (อยู่ในเขตเทศบาล)
โรงเรียนอัตเตาอิสลามมียะห์            โรงเรียนเอกชน   (อยู่ในเขตเทศบาล)
 
3.2   ศาสนา ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
                ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอนับถือศาสนาอิสลามประมาณ  90 %  ศาสนาพุทธ  10 %  โดยมีสถานที่องค์กรทางศาสนา  ดังนี้
                                  -  วัด / สำนักสงฆ์  มีจำนวน   2   แห่ง
    

ลำดับที่ ­ชื่อวัด สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 วัดศรีสาคร 1 ซากอ เขตเทศบาล
2 วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม 5 ไอร์เจี๊ยะ  

 
                       -  มัสยิด  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ มีจำนวน  6    แห่ง
 

ลำดับที่ ชื่อมัสยิด สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 มัสยิด อัลมุฮซีนีน 1 ซากอ  
2 มัสยิด ซีลาลูลรอฮมาน 2 กำปงบูเก๊ะ  
3 มัสยิด ลาฮูอิสลามียะห์ 3 บีโล๊ะ  
4 มัสยิด ดารุสสาลาม 4 ตาลอ  
5 มัสยิด ซอลาฮุดดีน 4 กือแย  
6 มัสยิด อัลคอยบัร 6 ไอร์กากอ  

 
                     
/บาลาเซาะห์....
 
-5-
 
 -  บาลาเซาะห์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  มีจำนวน      8 แห่ง
 

 
ลำดับที่
 
ชื่อบาลาเซาะห์
สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 บาลาเซาะตามันปือนามา 2 ไอร์บลูวง  
2 บาลาเซาะอิสลามียะห์ 3 บีโล๊ะ  
3 บาลาเซาะบ้านกำปงฮูลู 3 บีโล๊ะ  
4 บาลาเซาะบ้านจาแบดูวอ 4 ตาลอ  
5 บาลาเซาะบ้านกำปงบารู 4 ตาลอ  
6 บาลาเซาะบ้านกอลำ 4 กีแย  
7 บาลาเซาะมะลาบอ 5 ไอร์เจี๊ยะ  
8 บาลาเซาะสายกอตอซาตู 5 ไอร์เจี๊ยะ  
9 บาลาเซาะบ้านไอร์กากอร์ 6 ไอร์กากอร์  

 
                                สำหรับศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ที่เห็นได้ชัดนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับถือ  อาทิ เช่น
                           &nb