นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299567
Page Views 469202
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า

  ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งผลิตสินค้าเกษตร    เด็กมีการศึกษา   พัฒนายั่งยืน   ศูนย์กลางศรีสาคร

               

   โดยมี พันธกิจ ที่ต้องดำเนินการ 5 ข้อด้วยกัน  คือ

              1.     ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์

                2.    ส่งเสริม  และสนับสนุนด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ ยึดหลักการ               

                       พัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

                3.    ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

                4.    ส่งเสริม และพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอาชีพ                 

                        เพื่อให้ตำบลซากอมีน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ประชามีสุข

                5.    พัฒนา และผลักดันตำบลซากอ เป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเกษตร การค้า การลงทุน                

                       การศึกษา เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร

 

                   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  คือ

                1.     ประชาชนในตำบลซากอมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

                2.     เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                3.     ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษา

              4.       การคมนาคมขนส่งสะดวก ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะ และ          

                        ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

5.                  ตำบลซากอ เป็นศูนย์ของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

 

                        ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ของ อบต.

              1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   แนวทางการพัฒนา

                   1.1    ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

                   1.2    พัฒนา และปรับปรุงระบบจราจร

                   1.3    จัดให้มีไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

                   1.4    ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

                   1.5    จัดทำผังเมือง และผังตำบล

              2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   แนวทางการพัฒนา

                   2.1    ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น

                   2.2    ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

                   2.3    พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

              3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาความยากจน

                   แนวทางการพัฒนา

                   3.1    ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน

                   3.2    พัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                   3.3    ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ                                                                                                                                                                                        

           4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา

                   แนวทางการพัฒนา

4.1              ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

                            ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                   4.2    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก  เยาวชน และประชาชน

                   4.3    เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา  ปูชนียบุคคล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี    

                            ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.4              ส่งเสริม และสนับสนุนโบราณวัตถุ และโบราณสถานในชุมชน

4.5              ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         และปูชนียบุคคล

              5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   แนวทางการพัฒนา

                   5.1    ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม                                                                   

                   5.2    ป้องกัน  และกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุน  และส่งเสริมศักยภาพ          

                            ศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

5.3              บำบัด ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

5.4              ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

                   5.5    ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

              6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางการพัฒนา

                   6.1    อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   6.2    เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   6.3    ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์         

                            ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                  6.4    ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และเมือง

                  6.5    จัดทำระบบกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

 

              7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

                   แนวทางการพัฒนา

                   7.1    พัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

                   7.2    พัฒนาปรับปรุงจัดหา  เครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

                   7.3    พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   7.4    ปรับปรุง และสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                   7.5    ส่งเสริม และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

                   7.6    พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

                   7.7    ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

                            ระบบประชาธิปไตย

              8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข

                    แนวทางการพัฒนา

                   8.1    เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                   8.2    ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา

                            ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

                   8.3    ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาท และศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง