นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299553
Page Views 469187
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
1 สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศรีสาคร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสาครบางส่วน เป็นเขตชุมชนทางการค้าที่สำคัญของอำเภอ
1.2  เนื้อที่
49.77 ต.ร. กม. หรือ 33,637 ไร่
1.3  ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่ออำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน
1.4 จำนวนหมู่บ้าน
มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
               จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ที่ 3 บ้านบีโล๊ะ
- หมู่ที่ 5 บ้านไอร์เจี๊ยะ
- หมู่ที่ 6 บ้านไอร์กากอ
                จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 บ้านซากอ
- หมู่ที่ 2 บ้านกำปงบูเก๊ะ/ไอร์บลูวง
- และหมู่ที่ 4 บ้านตาลอ /จาแบดูวอ/กือแย
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                             จำนวนเทศบาล   1   แห่ง     คือ  เทศบาลตำบลศรีสาคร
1.6 ประชากร
                             มีจำนวนทั้งสิ้น 1,214 ครัวเรือน ประชากรรวม 5,418  คน แยกเป็นชาย 2,675  คน หญิง 2,743  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 109.01  คน/ตารางกิโลเมตร  แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
 
/ตาราง....
-2-
ตารางข้อมูล ครัวเรือน / ประชากร แยกตามหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ ­บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 ซากอ 99 181 198 379  
 
2 กำปงบูเก๊ะ/ไอร์บลูวง 144 277 298 575
3 บีโล๊ะ 297 796 834 1,630
4 ตาลอ/กือแย/จาแบดูวอ 287 703 711 1,414
5 ไอร์เจี๊ยะ 246 383 390 773
6 ไอร์กากอ 140 315 290 605
7 ทะเบียนบ้าน(กลาง) 1 20 22 42
รวม 1,214 2,675 2,743 5,418
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
                             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและทำการเกษตร เนื่องจากตำบลซากอเป็นเขตชุมชนทางการค้าและเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอ อาทิ  ยางพารา  ทุเรียน  ลองกอง เป็นต้น
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลซากอ
                            -  ธนาคาร                               1           แห่ง  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       (ธ.ก.ส.) อยู่ในเขตเทศบาล
                            -  โรงแรม                               -            แห่ง
            -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ            1          แห่ง  อยู่ในเขตเทศบาล
                            -  โรงงานอุตสาหกรรม       -            แห่ง
                            - โรงสี                                    -            แห่ง
 
/สภาพ....
-3-
3. สภาพสังคม
3.1  การศึกษา
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                          2              แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                                   1              แห่ง
-  โรงเรียนเอกชน/ สอนศาสนา                                                      -              แห่ง
                             -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูงอื่นๆ                                                     1              แห่ง
               -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน     6            แห่ง
 
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (โครงการถ่ายโอนฯ)
สถานที่ จำนวนเด็ก จำนวนครูพี่เลี้ยง อัตราครู/ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาคร
 
70 6 1:11.6
                                                                                                                                                อบต. ซากอ  2560
สถานที่ จำนวนเด็ก จำนวนครูพี่เลี้ยง อัตราครู/ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใส
 
77 10 1:6.6
 
-  สถาบันการศึกษาที่สังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ  1  แห่ง  ดังนี้
ลำดับที่  
โรงเรียน
จำนวน
นักเรียน
จำนวน
ครู
ระดับ
การศึกษา
อัตรา
นักเรียน/ครู
หมายเหตุ
1 บ้านสาคร 270 19 อนุบาล – ป.6 1:14.21  
 
- สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา                        1 แห่ง  ดังนี้
ลำดับที่  
โรงเรียน
จำนวน
นักเรียน
จำนวน
ครู
ระดับ
การศึกษา
อัตรา
นักเรียน/ครู
หมายเหตุ
1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 79 9 ปวช. – ปวส. 1:8.7  
 
/สถาบัน....
-4-
 
- สถาบันการศึกษาที่ตั้งในเขตตำบลซากอ
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ                 (อยู่ในเขตเทศบาล)
โรงเรียนบ้านกลูบี                               (อยู่ในเขตเทศบาล)
โรงเรียนอัตเตาอิสลามมียะห์            โรงเรียนเอกชน   (อยู่ในเขตเทศบาล)
 
3.2   ศาสนา ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
                ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอนับถือศาสนาอิสลามประมาณ  90 %  ศาสนาพุทธ  10 %  โดยมีสถานที่องค์กรทางศาสนา  ดังนี้
                                  -  วัด / สำนักสงฆ์  มีจำนวน   2   แห่ง
    
ลำดับที่ ­ชื่อวัด สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 วัดศรีสาคร 1 ซากอ เขตเทศบาล
2 วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม 5 ไอร์เจี๊ยะ  
 
                       -  มัสยิด  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ มีจำนวน  6    แห่ง
 
ลำดับที่ ชื่อมัสยิด สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 มัสยิด อัลมุฮซีนีน 1 ซากอ  
2 มัสยิด ซีลาลูลรอฮมาน 2 กำปงบูเก๊ะ  
3 มัสยิด ลาฮูอิสลามียะห์ 3 บีโล๊ะ  
4 มัสยิด ดารุสสาลาม 4 ตาลอ  
5 มัสยิด ซอลาฮุดดีน 4 กือแย  
6 มัสยิด อัลคอยบัร 6 ไอร์กากอ  
 
                     
/บาลาเซาะห์....
 
-5-
 
 -  บาลาเซาะห์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  มีจำนวน      8 แห่ง
 
 
ลำดับที่
 
ชื่อบาลาเซาะห์
สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
หมู่ที่ บ้าน
1 บาลาเซาะตามันปือนามา 2 ไอร์บลูวง  
2 บาลาเซาะอิสลามียะห์ 3 บีโล๊ะ  
3 บาลาเซาะบ้านกำปงฮูลู 3 บีโล๊ะ  
4 บาลาเซาะบ้านจาแบดูวอ 4 ตาลอ  
5 บาลาเซาะบ้านกำปงบารู 4 ตาลอ  
6 บาลาเซาะบ้านกอลำ 4 กีแย  
7 บาลาเซาะมะลาบอ 5 ไอร์เจี๊ยะ  
8 บาลาเซาะสายกอตอซาตู 5 ไอร์เจี๊ยะ  
9 บาลาเซาะบ้านไอร์กากอร์ 6 ไอร์กากอร์  
 
                                สำหรับศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ที่เห็นได้ชัดนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับถือ  อาทิ เช่น
                                -  ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ  มีการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน  ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์  ประเพณีทำบุญเดือนสิบ  เป็นต้น
 
                                -  ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  มีการจัดงานวันฮารีรายอ  การเข้าสุนัต  ถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประเพณีเมาลิด  เป็นต้น
3.3   การสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารสุข  มีดังนี้
-  โรงพยาบาลศรีสาคร รับผิดชอบ หมู่ที่ 4 บ้านกลูบี, หมู่ที่ 5 บ้านไอร์เจี๊ยะ และ หมู่ที่ 6 บ้านไอร์กากอร์
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกลูบี รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 บ้านซากอ, หมู่ที่ 2 บ้านกำปงบูเก๊ะ และ   หมู่ที่ 3 บ้านบีโล๊ะ
 
 
/ความ....
-6-
 
                3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                                หน่วยดูแลรักษาความปลดอภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากตำบลซากอเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและส่วนราชการต่าง ๆ  ทำให้ตำบลซากอเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสาคร (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล) และอยู่ใกล้กับกองร้อย อส. อำเภอศรีสาคร  และชุดคุ้มครองตำบล ตั้งอยู่ หมู่ 4 ซึ่งง่ายต่อการประสานงาน ประกอบกับทุกหมู่บ้านมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ช่วยในด้านการอยู่เวรยามในยามค่ำคืน ทำให้ตำบลซากอเป็นตำบลที่สงบ  ไม่ค่อยมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
 
4.   การบริการพื้นฐาน           
4.1  การคมนาคม      
                  ถนนสายหลักประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหลายสายสามารถสัญจรไปมา   สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่
4.2  การโทรคมนาคม        
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               1              แห่ง  (อยู่ในเขตเทศบาล)
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                               -              แห่ง
4.3  การไฟฟ้า
      ประชาชนในตำบลซากอส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ประมาณ 99%  ยกเว้นบ้านเรือนที่สร้างใหม่ และบ้านที่สร้างไว้เพื่อประกอบอาชีพ ไม่ได้อยุ่ถาวร เช่นบ้านที่ใช้เป็นที่พักสำหรับกรีดยางเป็นต้น
4.4   แหล่งน้ำธรรมชาติ
  -  แม่น้ำ / ลำคลอง                                                           4              แห่ง 
แม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน ม.4 และยังเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอศรีสาคร
คลองไอร์กากอ ไหลผ่าน ม.4 และ ม.6
คลองไอร์ดาฮง  ไหลผ่าน ม.3
คลองไอร์ดาฮง  ไหลผ่าน ม.2
  -  บึง, หนองและอื่นๆ                                   -              แห่ง
 
 
/แหล่ง....
 
-7-
 
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น     
         -  ฝาย                                                                                2              แห่ง
 -  บ่อน้ำตื้น                                                   530          แห่ง
-  บ่อน้ำโยก                                                   1              แห่ง
 -  สระ                                                                  5              แห่ง
5.  ข้อมูลอื่น ๆ
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   
- ป่าไม้ในหมู่ที่   3,5,และหมู่ที่   6
- ดินดำในหมู่ที่    3    
- แม่น้ำสายบุรี    ไหลผ่านหมู่ที่   1 ,2, และ 4
5.2  มวลชนจัดตั้ง
-  ลูกเสือชาวบ้าน                                                100         คน
-  กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน                                  100         คน
-  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                           100         คน
-  กองทุนสวัสดิการชุมชน                               100         คน
-  กองทุนเพื่อความมั่นคง                                 100         คน
สภาพปัญหาและความต้องการ
1. สภาพปัญหา
ก.       ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
(1)  การคมนาคมไม่สะดวก   เฉพาะบ้างหมู่บ้านยังเป็นถนนดินแดง มีรถบรรทุกผ่านประจำทุกวัน มีน้ำไหลผ่าน ถนนไม่มีคูระบานน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  สภาพถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ   สร้างความลำบากต่อการสัญจรไปมา
(2)  พื้นที่ตำบลซากอเป็นที่ราบเขาทำให้หลายกลุ่มบ้านอยู่ในพื้นที่ทุระกันดาร   การกระจายความเจริญไม่ทั่วถึง                                                                                                                               
(3)  ปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้  และน้ำเพื่อการเกษตร  ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร    ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
(4)  การขยายเขตไฟฟ้า และโทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่
/ข.ปัญหา....
 
-8-
 
ข.      ปัญหาคุณภาพชีวิต
(1)  การขยายตัวของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่สมดุลกับรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตของประชากรต่ำ
(2)  ระดับการศึกษาของประชากรต่ำ   ทำให้การพัฒนาไม่รุดหน้าเท่าที่ควร
(3)  มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล  ยากต่อการควบคุมและปราบปราม
(4)  มีการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในบางพื้นที่
ค.      ปัญหารายได้ของประชาชน
(1)  ประชาชนประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว   ขาดอาชีพเสริมทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
(2)  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน  ทำให้ขาดเงินทุนในการขยายกิจการและขาดอำนาจต่อรอง
(3)  ผลผลิตจาการทำยางแผ่นซึ่งทำรายได้หลักให้กับประชากรตกต่ำ รวมทั้งคุณภาพยางแผ่นไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้ราคายางต่ำไปด้วย
(4)  พืชผลทางการเกษตรไม่ให้ผลผลิต ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ประกอบกับราคาผลผลิตต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางเป็นหลัก
2.  ความต้องการของประชาชน
ก.       ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) สร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านและซ่อมแซมถนนสายหลักมักเป็นหลายเป็นบ่อในหลายพื้นที่
(2) ขยายเขตไฟฟ้าในทุกหมู่บ้าน และติดตั้งไฟฟ้าบนถนนสายหลัก
(3) จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในฤดูแล้ง
(4) ออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน
(5) ขยายสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้าน
ข.      ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(1)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนครอบครัว และประชาสัมพันธ์การวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 (2)  ส่งเสริมความรู้เรื่องการกินอาหารตามหลักโภชนาการ และเฝ้าติดตามไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(3)  รณรงค์ให้ประชาชนเลิกมั่วสุมยาเสพย์ติด ตลอดจนมีการปราบปรามอย่างจริงจังต่อทั้งผู้เสพและผู้ขาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
/ค.ด้านการ....
-9-
 
ค.      ด้านการพัฒนารายได้
(1)  จัดสรรงบส่งเสริมอาชีพ เพื่อขยายช่องทางหารายได้ให้กับประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(2)  ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3)  สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อให้เกษตรกรกู้ยืมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
(4)  ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
 
3. นโยบาย 
ก.       แนวทางการพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
(1) โครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินทุนหมุนเวียน)
(2)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด
(3)  การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
(4)  การรณรงค์เพื่อการประหยัด
(5)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ข.      แนวทางการพัฒนาอำเภอที่เกี่ยวข้อง
(1)  การรณรงค์ด้านความสะอาด   
 (2) โครงการเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
(3)  การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
(4)  การส่งเสริมด้านการศึกษา
 (5)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด
(6)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
(7)  การรณรงค์เพื่อการประหยัด
 
/4.ด้าน....
 
-10-
4. ด้านศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น
1)  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซาก
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.2  งานนโยบายและแผน
1.3  งานกฎหมายและคดี
 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5  งานเทศกิจ
                                1.6  งานกิจการสภา อบต.
                                1.7  งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
                                1.8  งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
2)  กองคลัง
1.1  งานการเงินและบัญชี
1.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
3)  กองช่าง
1.1  งานก่อสร้าง
1.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1.3  งานประสานสาธารณูปโภค
1.4  งานผังเมือง
 
4)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
1.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.4  งานสังคมสงเคราะห์
1.5  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 
/ข้อมูล....
-11-
 
ข้อมูลบุคลากร(พนักงานส่วนตำบล)
สำนัก/กอง ระดับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม
ปลัดอบต.
รองปลัด อบต.
             
1
-
 
   
1. สำนักปลัด         1   1      
2. กองคลัง           1 1      
3. กองช่าง             1      
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             1      
รวม         1 1 5     7
 
ข้อมูลบุคลากร(ครูผู้ดูแลเด็ก)
สำนัก/กอง อันดับ
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.1 คศ.1 คศ.4   คศ.5 รวม
1. สำนักปลัด - - - - -   - -
2. กองคลัง - - - - -   - -
3. กองช่าง - - - - -   - -
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 - - - -   - 7
รวม 7 - - - -   - 7
 
/ข้อมูล....
-12-
 
ข้อมูลบุคลากร (พนักงานจ้าง)
 
สำนัก/กอง
 
พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.)
บ้านสาคร/ชีวิตใส
   
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
รวม พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
รวม  
1.สำนักปลัด 6 3 9 - - -  
2.กองคลัง 5 - 5 - - -  
3.กองช่าง 3 - 3 - -

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่