นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299514
Page Views 469145
 
การขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอมีดังนี้
       ๑.นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ตำบลและในเส้นทางในพื้นที่
     ทางเกษตรของราษฎรภายในตำบล
๑.๒ ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตามเส้นทางสายหลักทุกหมู่บ้าน
     ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑.๓ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่คุณภาพ
     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๔ จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสัง
     คม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๑.๕ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน  ในด้านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
๑.๖ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอ โดยใช้หลักการบริการกิจการบ้านเมือง
     ที่ดี  เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
          (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
          (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
          (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
          (๔) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
          (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
          (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
          (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ                                                   
   ๒. นโยบายการพัฒนา
๒.๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประ
    ชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
    (๒) ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บำรุงรักษาและให้มีแหล่งน้ำ
                       เพื่อการเกษตร
                   (๓) ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวม
                       ถึงการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                   (๔) ดำเนินการพัฒนาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา กลุ่ม
                       องค์กร และส่วนราชการต่างๆ
          ๒.๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                   (๑) สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์   รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการ
                       เรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
(๒) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอ
                       เพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น                                          
(๔) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอื่นต่อไป
๒.๓ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     (๑) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยให้มีสภาพแวดล้อม
           ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
                (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตาดีกา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน นำไปสู่
                    ตำบลสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาและการศึกษาด้านศาสนา
                 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
                 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน และจัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
                 (๖) ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่
          ๒.๔ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
                (๑) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึงเพื่อสนับสนุน
                      การกีฬา
                 (๒) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
                     ที่ดี
                 (๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
          ๒.๕ นโยบายด้านสังคม
                (๑) ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และความสามัคคีของชุมชน
                 (๒) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง โดยให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ มีจิต
                     สำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองไม่สร้างภาระแก่สังคม                                                           
                 (๓) จัดให้มีการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทาง
                     สังคม
                 (๔) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
                     อย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน
                 (๖) ให้การสงเคราะห์ เยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาค
                     ใต้
          ๒.๖ นโยบายด้านสาธารณสุข
                (๑) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
                 (๒) ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง ให้ความรู้ด้านสาธารณะสุขมูลฐานแก่ประชาชน
                     ในการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
                 (๓) เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดและโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบลและสนับสนุนการ
                     ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ
 
 
          ๒.๗ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
                     ล้อม
                (๒) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
                (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (๔) สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
                (๕) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
          ๒.๘ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
                (๑) การบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมมาภิบาล)  ประกอบด้วย
                   นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
                (๒) จัดบรรยากาศที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วย
                   การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้การบริการ โดยยึดหลัก “การบริการคืองานของเรา”
                (๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ประชาชนและองค์กร
                   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                (๔) การบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น โดยการเสนอ
                   แนะ แสดงความคิดเห็น  รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
                   ของท้องถิ่น
                (๕) เพิ่มทักษะ  พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้รวดเร็ว
                   เสมอภาคและเป็นธรรม
                (๖) พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประ
                   สิทธิภาพ