นายอุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
รองปลัด อบต.รก.แทน ปลัดอบต.ซากอปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 233802
Page Views 374468
 
สถิติการให้บริการ
รายละเอียดผู้ชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64)
 
ประเภทภาษี จำนวน (ราย) ยอดประเมินภาษี (บาท)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 72 812.00
ภาษีบำรุงท้องที่ 26 8,706.42
ภาษีป้าย 0 0
รวม 98
9,518.42


สถิติผู้มารับบริการงานสวัสดิการสังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64)
ประเภท จำนวน (ราย)
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 44
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิตของผู้สูงอายุ 469
ลงทะเบียนและแสดงตนการมีชีวิต / ต่ออายุบัตร ของผู้พิการ 165
ผู้มาติดต่อเรื่องผู้ด้อนโอกาส 70