นายสาและ ตาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 299490
Page Views 469121
 
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
“ทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในงาน บริการด้วยใจ”
1. ทำงานเป็นทีม
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
-สามัคคีร่วมกัน -ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
-เคารพให้เกียรติกัน -รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม
-ปฏิบัติกันทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
-ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน -ช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจในการทำงาน
-มีน้ำใจ หัวหน้า เพื่อน ลูกน้อง
 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
-ตรงต่อเวลา -ส่งงานตามกำหนดเวลา
-ตรงต่อเวลาในการนัดหมายและมาทำงาน
-รักษาคำพูด -พูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง
-รักษาคำมั่นสัญญา แม้ว่าลำบากที่จะปฏิบัติ หรือสามารถหลีกเลี่ยงได้    ก็ตาม
-รักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ -ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง
-ใช้อำนาจอย่างโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้
-สุจริต -ดำรงชีวิต ด้วยหลัก คิดดี ทำดี พูดดี
-ซื่อตรงกันการปฏิบัติงาน

3. รับผิดชอบในการทำงาน
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
-รับผิดชอบต่อตนเอง -ศึกษา ทบทวนจนเข้าใจถ่องแท้ในบทบาทแบะหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
-ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ
-มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน -มุ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามรถเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
-รับทั้งผิดและชอบ พร้อมรับผลการตัดสินใจและการกระทำที่เกิดขึ้น
-มุ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม -มีจิตอาสา เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน สังคม โดยรวม
-ตระหนักเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
4. บริการด้วยใจ
องค์ประกอบ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
-เต็มใจ -แสดงความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-กระตือรือร้น บริการรวดเร็ว
-รู้ใจและเปิดใจ
 
-จริงใจและใส่ใจการบริการ
-เปิดใจ รับฟัง และมองปัญหาของประชาชน เหมือนเป็นของตนเอง
 
-ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
 
heartheartheart